Η πρώτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου το 2021

Καλείσθε να συμμετέχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 07η του μηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο:  Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2021 (βάσει της με Α.Π. 1293 / 30-12-2020 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ