Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου

Πρόσκληση για την εκλογή νέου Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί ως Γραμματέας.

 Καλείσθε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 05η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ., ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (εγκύκλιος αρ.87/Α.Π.59646/20-08-2019/ΑΔΑ 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ Υπ. Εσωτερικών) για την εκλογή νέου Γραμματέα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί ως Γραμματέας, δυνάμει της με αρ. 124/2019 ( ΑΔΑ 6ΠΗΧΩΚΩ-Φ7Ι ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ζούλιας Φραγκίσκος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ