Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου – Δείτε αναλυτικά τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 2ο: Ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας της Μονάδας Δεματοποιητή Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 5ο: Μερική τροποποίηση της με αρ. 54/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ Ψ0Μ1ΩΚΩ-Α7Θ) με θέμα «΄Εγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2019», ως προς την πραγματοποίηση της  χριστουγεννιάτικης γιορτής του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για τον Δήμο Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.1070/12-11-2019 εγγράφου του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ