Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου – Τα θέματα

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Γρηγορίου Μπελιβανάκη.

Θέμα 2ο: 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 3ο: 9η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020.

Θέμα 4ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση αγωγών με αρ. 31 & 32 / 31-01-2019) υπαλλήλων Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Καστανάς / ΣτΕ).

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της με αρ. 137 / 2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς τα μέλη της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Προτάσεις – εισηγήσεις για το Κέντρο Υγείας Μήλου του συνδυασμού «Πρώτα η Μήλος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Γκαγκάκης Απόστολος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ