Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου κεκλεισμένων των θυρών

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

 Θέμα 2ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020.

 Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Βιώσιμη Πόλη για το έργο :  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ»

 Θέμα 4ο: Επιβολή ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ στην ανάδοχο εταιρεία «MA.CON.STRUCTION AE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας του έργου.

 Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για κλαδοκοπή δασικών ειδών σε ερείσματα δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων περιοχών εντός δασικών εκτάσεων.

 Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

 Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 132/2013 (ΑΔΑ ΒΕΖΦΩΚΩ-79Κ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στο ΚΑΕΚ 29082ΕΚ00036.

 Θέμα 8ο: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένη στον Μάρκο Βαμβακάρη.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ