Προσλήψεις στο Δήμο Μήλου

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Μήλου ,για  την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ