Παράταση για τους δασικούς χάρτες στις Κυκλάδες

Με απόφαση της διεύθυνσης Δασών νομού Κυκλάδων δόθηκε παράταση για τους δασικούς χάρτες έως 17 Δεκεμβρίου 2021, των Περιφερειακών ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου,Πάρου, Μήλου, Μυκόνου. Για τους διαμένοντες στο εξωτερικό η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται έως 7 Ιανουαρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία.

Η Απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ερµούπολη, 01.06.2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ          Αριθµός Πρωτοκόλλου: 26215

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τµήµα Δασικών Χαρτογραφήσεων    Προς:   Όπως Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8,

841 00 – Ερµούπολη

Πληροφορίες: Ε. Γκιόκα

Τηλέφωνο: 22810 – 85509

Fax: 22810-81651

Email: e.gkioka@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αρ. πρ. 9095/23.02.2021 απόφασης ανάρτησης των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, , Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους.

Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αρ. πρ. 9095/23.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) απόφαση ανάρτησης των δασικών χαρτών από την Υπηρεσία µας.
  2. Τις διατάξεις του αρ. 39 του N. 4801/21 (ΦΕΚ 83 Α/24-05-2021) που αφορά στην παράταση προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.

Αποφασίζουµε

Ι.Τροποποιούµε την µε αρ. πρ. 9095/23.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) απόφαση µας (σχετ. 1) αποκλειστικά και µόνο ως προς το µέρος της παρ. Β. και ειδικότερα ως προς το τµήµα που αφορά στην καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας άσκησης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου είναι η 17η Δεκεµβρίου 2021 ηµέρα Παρασκευή για τους κατοίκους εσωτερικού. Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσµία παρεκτείνεται κατά 20 ηµέρες, συνεπώς η καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7/01/2022 ηµέρα Παρασκευή.

  1. Κατά τα λοιπά η µε αρ. 9095/23.02.2021 απόφαση µας ισχύει ως έχει.

Με εντολή του ασκούντος καθήκοντα Σ.Α.Δ.Αι.

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Δασών

Μαρία Φωσκόλου

Δασολόγος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ