23 Φεβρουαρίου, 2024

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σίφνου

Η Δήμαρχος Σίφνου Μαρία Ναδάλη, όρισε τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους.  

Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι είναι οι: Εμμανουήλ Φουτουλάκης του Νικολάου, Νικόλαος Βενάκης του Γεωργίου, Ιωάννης Ραφελέτος του Αριστείδη και η Φιλίππα Σπίθα του Αντωνίου. 

Οι παραπάνω αναλαμβάνουν τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σίφνου, με θητεία από 02-01-2024 έως και 31-12-2024, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες: 

  1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ του Νικολάου (έμμισθος), με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των Υπηρεσιών αυτών.  

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. 

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών και τον έλεγχο της εργασίας του προσωπικού του Δήμου που εργάζεται στην Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης.  

Δ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και στην παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.  

Ε. Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των δημοτικών μονάδων αφαλάτωσης, των δικτύων ύδρευσης και των δημοτικών δεξαμενών ύδρευσης, καθώς και των δημοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  

ΣΤ. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης.  

Ζ. Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης. 

Η. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμώνα. 

Θ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου. 

Ι. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων της καθημερινότητας και των αντίστοιχων αιτημάτων των πολιτών. 

ΙΑ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 

ΙΒ. Την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.  

  1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΑΚΗΣ του Γεωργίου (έμμισθος), με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών της Υπηρεσίας αυτής. 

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. 

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη στα θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και εργασιών. 

Δ. Την εποπτεία και την ευθύνη, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών και τον έλεγχο της εργασίας του προσωπικού του Δήμου που εργάζεται στις υπηρεσίες Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών. 

Ε. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και στην παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.  

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας. 

Ζ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα διαχείρισης των Κοιμητηρίων. 

Η. Την εποπτεία και την ευθύνη στα θέματα εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Θ. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 

Ι. Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συγκοινωνιών. 

ΙΑ. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου. 

ΙΒ. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

ΙΓ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 

ΙΔ. Την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.  

  1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ του Αριστείδη (έμμισθος), με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα τουριστικής προβολής, πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας, υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. 

Β. Την εποπτεία λειτουργίας όλων των κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού των δηµοτικών εγκαταστάσεων Πολιτισµού και Αθλητισµού.  

Γ. Την εποπτεία λειτουργίας των φορέων µέσω των οποίων ασκείται η πολιτική του Δήµου στα θέµατα αρµοδιότητάς του. 

Δ. Την ευθύνη λειτουργίας όλων των προγραµµάτων του Δήµου στους τοµείς αρμοδιότητάς του. 

Ε. Την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.  

  1. ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΠΙΘΑ του Αντωνίου (άμισθη), με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Σίφνου (μονοπάτια, ξερολιθιές, Natura κ.λπ.), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Β. Την οργάνωση και το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Γ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Δ. Τη μέριμνα – εποπτεία για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του Δημοτικού Σφαγείου. 

Ε. Την εποπτεία και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα.  

ΣΤ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές της. 

Ζ. Την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.  

Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φουτουλάκης του Νικολάου, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και, όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Βενάκη του Γεωργίου και, όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Ραφελέτο του Αριστείδη.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή