Μήλος : Οι παραλίες που βγαίνουν σε δημοπρασία

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Μήλου ότι την 10/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα από 10.00 έως 13.00 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός , προφορικός, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις περιοχές:

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ σε τ.μ. ΣΚΟΠΟΣ
1 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑΣ) 100,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
2 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (θαλάσσια σπόρ) 5,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
3 ΑΧΙΒΑΔ0ΛΙΜΝΗ (ανατολικό τμήμα) 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
4 ΑΧΙΒΑΔ0ΛΙΜΝΗ (κεντρικότμήμα) 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
5 ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ (θαλάσσια σπορ) 10,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
6 ΜΥΤΑΚΑΣ 60,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
7 ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ (θαλάσσια σπορ) 10,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
8 ΠΑΧΑΙΝΑ 60,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
9 Π0ΛΛΩΝΙΑ (Πελεκούδα) 27,50 ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
10 Π0ΛΛΩΝΙΑ (Πολύχρονης) 50,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
11 ΤΡΙΑΔΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑΣ) 100,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
12 ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
13 ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ (θαλάσσια σπορ) 20,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/2022.

(Αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο και οι περιορισμοί στην με Αρ. Πρωτ. 4304/30-06-2020 ,

ΑΔΑ 9Χ50ΩΚΩ – 5ΛΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Σε περίπτωση που ο διανωνισιιότ αποβεί άνονοτ θα επαναληώθεί την 17/07/2020 στον ίδιο γώρο. την ίδια ώρα και ιιε τουτ ίδιουτ opouc γωοώ έκδοση και δηιιοσίευση νέατ διακήουΕητ.

Για να νίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού

 • Ως εννύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εννυητική επιστολή ανεννωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου στη διακήρυξή ελαγίστου ορίου πρώτης προσφοράς (νια παράδεινμα αν η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 6.531.00ΕΥΡΩ t η εννύηση θα είναι ποσού 6.531,00 у 1/10 = 653,10ευρω ) που θα αντικατασταθεί μετά την υπονραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που θα επιτευγθεί.
 • Δημοτική ενημερότητα (ο συμμετέγον καθώς και ο εννυητής του και αν είναι εταιρία δημοτική ενημερότητα της εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έγει εκδοθεί πριν την έναρξη του διανωνισμού από την Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Μήλου.
 • Φορολονική ενημερότητα (ο συμμετέγον και ο εννυητής του και αν είναι εταιρία, φορολονική ενημερότητα της εταιρίας).
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (ο συμμετέγον και ο εννυητής του και αν είναι εταιρία, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ της εταιρίας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 με θεωρημένο το ννήσιο της υπονραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε ννώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 / 15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στη δημοπρασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή αντίνραφο καταστατικού σύστασης.
 • Αν κάποιος πλειοδοτεί νια λοναριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έννραφο (νραμμένο στην ελληνική).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας νια τα φυσικά πρόσωπα.
 • Αντίνραφο της άδεια λειτουρνίας / ννωστοποίησης σε ισχύ, της επιγείρησή του νια την οποία διεκδικεί, συμμετέγοντας στην παρούσα δημοπρασία, να ενκατασταθεί στον δημοπρατούμενο γώρο ΚΑΙ αντίνραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο (ή κανένα) από τα ανωτέρω t θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 με θεωρημένο το ννήσιο της υπονραφής στην οποία να αναφέρει ότι δεσμεύεται να τα προσκομίσει με την υπονραφή του συμφωνητικού παραγώρησης γρήσης της παραλίας.

 • Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσγει  με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισγύ νομιμοποιητικά έννραφα.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Μήλου κ. Κάτρη Κωνσταντίνα (τηλ. 22873 – 60107, 60105) στο Δημαρχείο , Πλάκα 84800 Μήλος Κυκλάδες , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 15.00.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτησή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 • τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
 • την με αρ. 53/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους» και ΑΔΑ 9ΜΧΡΩΚΩ-0ΑΥ.
 • τη με αρ. 74/14-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

 • τη με αρ. 85/30-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: τροποποίηση της με αρ. 74/2020 απόφασης της Οικ. Επ. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»
 • την ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως ισχύει
 • την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 [Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας,  μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ФЕК 2198/Β/05-06-2020)], όπως ισχύει
 • τις διατάξεις του N.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • τις διατάξεις του 3852/2010
 • το με Α.Π. 352/02-06-2017, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου
 • το με Α.Π.3727/16-05-2017, έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου- Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας με θέμα «ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ»
 • το με Α.Π.3817/12-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με θέμα «Οδηγίες περί δημοπρασιών»
 • το με Α.Π.4165/20-05-2016 έγγραφα της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου «Έκπτωση επί των προσδιορισθέντων τιμών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής και Καντινών»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στις παρακάτω περιοχές:

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ σε τ.μ. ΣΚΟΠΟΣ
1 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
2 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (θαλάσσια σπόρ) 5,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
3 ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ (ανατολικό τμήμα) 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
4 ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ (κεντρικό τμήμα) 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
5 ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ (θαλάσσια σπορ) 10,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
6 ΜΥΤΑΚΑΣ 60,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
7 ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ (θαλάσσια σπορ) 10,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
8 ΠΑΧΑΙΝΑ 60,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
9 ΠΟΛΛΩΝΙΑ (Πελεκούδα) 27,50 ΟΜΠΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
10 ΠΟΛΛΩΝΙΑ (Πολύχρονης) 50,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ОМ Π ΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
11 ΤΡΙΑΔΕΣ 100,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ОМ Π ΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
12 ΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑ 200,00 ΚΑΝΤΙΝΑ & ОМ Π ΡΕΛΟΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
13 ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ (θαλάσσια σπορ) 20,00 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μήλου την 10/07/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, από ώρα 10.00 έως 13.00 για το σύνολο των παραπάνω τμημάτων αιγιαλού με τη σειρά με την οποία αναγράφονται ανωτέρω. Αν η δημοπρασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι ώρα 13.00 τότε θα παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 2°

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε έγγραφο που θα προσκομιστεί στην Επιτροπή Δημοπρασίας θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 17/07/2020 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους χωρίς έκδοση και δημοσίευση νέας διακήρυξης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της μίσθωσης του χώρου του αιγιαλού αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/2022.

ΑΡΘΡΟ 5°

Τα τμήματα αιγιαλών που δημοπρατούνται , η επιφάνεια και η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 31/12/2022) έχουν ως εξής:

 • ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 100,00τ.μ,

 

85,00τ.μ.Χ 9ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=765,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 85,00τ.μ.

(1.000,00 + 15τ.μ. X 9ευρω/τ.μ.) X 80%=1.135,00 X 80% = 908,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 5,00τ.μ.,

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.092,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 5τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.615 X 80% =2.092,00ΕΥΡΩ

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4,255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.845,00 X 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4.255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.845,00 X 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ συνολικού εμβαδού 10,00τ.μ. , ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.184,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 10Τ.Μ. X 23,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) X 80% = 2.730,00 X 80%=2.184,00ΕΥΡΩ θαλάσσια μέσα αναψυχής 10τ.μ.

 • ΜΥΤΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 60,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 3.311ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

45,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=1.035,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 45,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.845,00 X 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 10,00 τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 872,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(Ι.ΟΟΟ,ΟΟΕΥΡΩ + 10Τ.Μ. X 9,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) X 80% =872,00ΕΥΡΩ

 • ΠΑΧΑΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 60,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 3.311,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

45,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=1.035,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 45,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.845,00 X 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 27,50τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 316,25ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

27,50τ.μ. X 11,50ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=316,25ΕΥΡΩ

 • ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 50,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.740,50ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

 

35,00τ.μ.Χ 11,50ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=402,50ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 35,00τ.μ.

(1.500,00 + 15τ.μ. X 11,50ΕΥΡΩ/τ.μ.) X 80%=1.672,50 X 80% =1.338,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΤΡΙΑΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 100,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.673,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

85,00τ.μ.Χ 9ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=765,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 85,00τ.μ.

(1.000,00 + 15τ.μ. X 9ευρω/τ.μ.) X 80%=1.135,00 X 80% = 908,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 6.531,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

185,00τ.μ.Χ 23ΕΥΡΩ/Τ.Μ.=4.255,00ΕΥΡΏ ομπρελοξαπλώστρες 185,00τ.μ.

(2.500,00 + 15τ.μ. X 23ευρω/τ.μ.) X 80%=2.845,00 X 80% =2.276,00ΕΥΡΩ καντίνα 15τ.μ.

 • ΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 20,00τ.μ., ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.368,00ΕΥΡΩ, ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ.

(2.500,00 + 20Τ.Μ. X 23,00ΕΥΡΩ/Τ.Μ.) X 80% = 2.960,00 X 80%=2.368,00ΕΥΡΩ θαλάσσια μέσα αναψυχής 20τ.μ.

Το συνολικό επιτευχθέν από την παρούσα δημοπρασία, αντάλλαγμα χρήσης (μίσθωμα) για την τριετή μίσθωση θα καταβληθεί:

 • Για το έτος 2020 κατά ποσοστό 70% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στον Δήμο Μήλου και κατά ποσοστό 30% πλέον του αναλογούντος

Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στο Δημόσιο.

 • Για τα έτη 2021 & 2022 κατά ποσοστό 60% πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στον Δήμο Μήλου και κατά ποσοστό 40% πλέον του αναλογούντος

Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. στο Δημόσιο.

ως έξης:

α) Κατά το πρώτο συμβατικό έτος 2020, θα καταβληθεί το 40% του ετήσιου επιτευχθέντος κατά τη δημοπρασία μισθώματος ( λόγω κορονοϊού covid-19 ), πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του πριν την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, με καταβολή της πρώτης δόσης πριν την υπογραφή της σύμβασης.

β) Κατά το δεύτερο συμβατικό έτος 2021 θα καταβληθεί το ετήσιο επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία μίσθωμα, πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του έως 31-03-2021, είτε εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου πριν την υπογραφή της σύμβασης, σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 1η δόση έως 31-03-2021, 2η δόση έως 30-04-2021 3η δόση έως 31-05-2021.

γ) Κατά το τρίτο συμβατικό έτος 2022 θα καταβληθεί το ετήσιο επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία μίσθωμα, πλέον του αναλογούντος Χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α., είτε στο σύνολό του έως 31-03-2022, είτε εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου πριν την υπογραφή της σύμβασης, σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 1η δόση έως 31-03-2022, 2η δόση έως 30-04-2022 3η δόση έως 31-05-2022.

ΑΡΘΡΟ 6°

Για να νίνει κάποιος δεκτός στη δηιιοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέονειας της Δηιιοπρασίας επί ποινή αποκλεισμό:

 • Ως εννύηση νοαιιιιάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταιιείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εννυητική επιστολή ανεννωοισιιένης Τράπεζας ποσού ίσου ιιε το 1/10 του οοιΖοαένου στη διακήρυξη ελανίστου ορίου πρώτης προσφοράς (viaπαράδεινιια αν η τιιιή тпс πρώτης προσφοράς είναι 6.531.00ΕΥΡΩ . η εννύηση θα είναι ποσού 6.531.00 γ 1/10 = 653.10ευοω ) που θα αντικατασταθεί ιιετά την υπονοαΦή xncσύιιβασης αε άλλη ποσού ίσου αε το ανωτέρω ποσοστό επί του ιιισθώιιατος που θα επιτευγθεί.
 • Δηιιοτική ενηιιερότητα (ο συααετένον καθώς και ο εννυητής του και αν είναι εταιοία δηιιοτική ενηιιερότητα тпс εταιρίας και των εταίρων), η οποία να έγει εκδοθεί πριν την έναρξη του διανωνισιιού από την Ταιιειακή Υπηρεσία Δήιιου Μήλου.

Β) Φοοολονική ενηαερότητα (ο συααετένον και ο εννυητής του και αν είναι εταιοία. Φοοολονική ενηιιερότητα της εταιρίας).

 • Ασφαλιστική ενηιιερότητα ΙΚΑ (ο συιιιιετέγον και ο εννυητής του και αν είναι εταιοία. ασφαλιστική ενηιιερότητα ІКАтпс εταιρίας).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 αε θεωοηιιένο το ννήσιο тпс υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι έλαβε ννώση των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ αε αοιθιι. 47458 ΕΞ 2020 / 15-05-2020 / ФЕК 1864/Β/15-05-2020. όπως τροποποιήθηκε ιιε την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 / ФЕК 2198/Β/05-06-2020.
 • Σε περίπτωση συιιιιετογής στη δηιιοποασία εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή αντίνραΦο καταστατικού σύστασης.
 • Αν κάποιος πλειοδοτεί viaλοναοιασιιό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δηιιοπρασίας παρουσιάζοντας νόιιιιιο πληρεξούσιο έννοαΦο (νοαιιιιένο στην ελληνική).
 • Δελτίο Αστυνοιιικής Ταυτότητας viaτα Φυσικά πρόσωπα.
 • ΑντίνραΦο тпс άδεια λειτουργίας / γνωστοποίησης σε ισνύ. тпс επιγείοησή του viaτην οποία διεκδικεί, συιιιιετέγοντας στην παρούσα δηιιοπρασία. να ενκατασταθεί στον δηιιοπρατούιιενο γώρο ΚΑΙ αντίνραΦο тпс έναρξης επιτηδεύιιατος από την αριιόδια Δ.Ο.Υ..

Στην περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιο (ή κανένα) από τα ανωτέρω . θα πρέπει να προσκοιιίσει Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 ιιε θεωρηυένο το ννήσιο тпс υπογραφής στην οποία να αναφέρει ότι δεσιιεύεται να τα προσκοιιίσει ιιε την υπονοαΦή του συιιφωνητικού παραχώρησης γρήσης тпс παραλίας.

 • Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυιιεί να συιιιιετάσγει. ιιε οποιοδήποτε τρόπο, στη Δηιιοπρασία να προσκοιιίσει τα εν ισνύ νοιιιιιοποιητικά έννοαΦα.

ΑΡΘΡΟ 7°

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8°

Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15- 05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού Covid-19» (Β’1861).

Α) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στις περιοχές:

 • ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΜΥΤΑΚΑΣ
 • ΠΑΧΑΙΝΑ
 • ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
 • ΤΡΙΑΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ σε επιφάνεια 200,00τ.μ.

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση :

τροχήλατης καντίνας , αυτοκινούμενης ή μη, με κάλυψη καντίνας 15,00τ.μ. που να απέχει τουλάχιστον εκατό μέτρα από τυχόν εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ) και σετ ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα, για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουσμένων στην υπολειπόμενη επιφάνεια.

Β) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στην περιοχή:

 • ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των λουόμενων.

Γ) Το παρεχόμενο δικαίωμα για το τμήμα αιγιαλού στις περιοχές:

 • ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
 • ΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ σε επιφάνεια 20,00τ.μ.

συνίσταται στην άδεια για τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο θαλασσίων μέσων αναψυχής προς ενοικίαση σε λουσμένους τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, καντίνας ή άλλου τροχοφόρου οχήματος και η πώληση αναψυκτικών, μαγιώ, αντηλιακών και ειδών φαγητού. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 ΦΕΚ 2198/Β/05-06-2020 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9°

Η εκμίσθωση των χώρων αυτών δεν υποκαθιστά τυχών άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10°

Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνειτη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κ,λπ.. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα – τέντες κ.λπ.). Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ενοικιαστή εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα).

ΑΡΘΡΟ 11°

Ο ιιισθωτής υποχρεούται ιιέσα σε εύλονο χρονικό διάστηιια από την υπονραώή της σύιιβασης να ενκαταστήσει και να λειτουρνήσει την επιχείρησή του επί του χώρου της παραλίας που έχει ιιισθώσει, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς σύιιβασης, ο ιιισθωτής υποχρεούται να λειτουρνεί την επιχείρησή του επί του χώρου της παραλίας που έχει ιιισθώσει προς εξυπηρέτηση των τουριστών – επισκεπτών του νησιού, κατά το χρονικό διάστηιια τουλάχιστον από 01 Μάίου έως 30 Σεπτειιβρίου εκάστου συιιβατικού έτους, άλλως η παραχώρηση ανακαλείται.

ΑΡΘΡΟ 12°

Ο μισθωτής θα συμμετέχει και θα ενδιαφέρεται για την καθαριότητα όχι μόνο του τμήματος αιγιαλού που θα έχει μισθώσει αλλά και του υπόλοιπου τμήματος του συγκεκριμένου αιγιαλού, των χημικών τουαλετών (αν υπάρχουν) καθώς και για τη διατήρηση του πρασίνου που τυχόν θα υπάρχει. Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει τα απορρίμματα από τη λειτουργία της επιχείρησής του στον πλησιέστερο δημοτικό κάδο απορριμμάτων και δεν θα τα αφήνει στον αιγιαλό. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό καθαριότητας Δήμου Μήλου, όπως αυτός έχει καταρτιστεί με την με αρ. 91/2015 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μήλου» (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ 6Φ9ΗΩΚΩ-Μ02), σχετικά με τον αιγιαλό όπου δραστηριοποιείται. Τυχόν παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μήλου, από το μισθωτή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης θα επιφέρει τις κυρώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό Καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 13°

Η διάρκεια της μίσθωσης να ορίζεται αποκλειστικά και μόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της παρούσας απόφασης.

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τον μισθωτή. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων αναψυχής ή άλλων μέσων που ανήκουν σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 14°

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβολή της τοποθεσίας ή της έκτασης που έχει ενοικιασθεί από τον πλειοδότη, χωρίς την έγγραφη γνώμη του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 15°

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω της μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 16°

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μήλου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και ενέχεται για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 17°

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ФЕК 1864/Β/15-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αριθμ. 56468 ΕΞ 2020 / ФЕК 2198/Β/05-06-2020 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

ΑΡΘΡΟ 19°

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης χωρίς λόγο.

ΑΡΘΡΟ 20°

Απαγορεύεται από το μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο και να προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλη ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 21°

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη που ήθελε προκληθεί σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό επιχείρησης του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

ΑΡΘΡΟ 22°

Απαγορεύεται από το μισθωτή η τοποθέτηση μέσων αναψυχής στον χώρο του αιγιαλού που δεν έχει διατεθεί για εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 23°

Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και ο εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

ΑΡΘΡΟ 24°

Ο μισθωτής , υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης του εξοπλισμού της επιχείρησής του για την προστασία των λουσμένων και κάθε διερχόμενου για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 25°

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει σε εμφανές σημείο πινακίδα με τις τιμές κατά είδος καθώς και τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 26°

Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα: τιμαλφή, ρούχα κλπ.

ΑΡΘΡΡ27°

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της δημοπρασίας και του συναφθέντος – σε εκτέλεση του Πρακτικού- μισθωτηρίου συμβολαίου συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου αποστέλλονται στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α’. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ А’, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α’ για τους λόγους που αναφέρονται στην ΚΥΑ, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 28°

Ο παραχωρούμένος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα, θα βαρύνουν το μισθωτή.

ΑΡΘΡΘ29Ρ

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με την τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου, στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου συντάσσοντας αποδεικτικό με δύο μάρτυρες και στο ηλεκτρονικό site του Δήμου www.milos.gr.

ΑΡΘΡΟ 30°

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Μήλου κ. Κάτρη Κωνσταντίνα (τηλ. 22873 – 60107, 60105) στο Δημαρχείο , Πλάκα 84800 Μήλος Κυκλάδες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 -15.00.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτησή τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ