Με οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γκαγκάκης Απόστολος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Θέμα 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

Θέμα 3ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 137 / 2019 (ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ-ΔΥΒ) «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

Θέμα 4ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) ΑΠΟΦ. ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ» 131/2019.

Θέμα 5ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ.

Θέμα 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2022 – 30/04/2023 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 7ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 8ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ