Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λιμεναρχείου Μήλου

Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-08-2019 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΡΓΤΗ-ΡΗ6) για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Μήλου.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο Λιμένα του Αδάμαντα και σε άμεση οπτική επαφή με τη θαλάσσια περιοχή  ευθύνης του.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 200 τ.μ δηλαδή συνολικής ωφέλιμης επιφάνεια 160 τ.μ., ήτοι: 120,00 τ.μ για γραφειακούς χώρους, 15,00 τ.μ για χώρους ενδιαίτησης, 25 τ.μ για λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αρχείο, αποθήκη υλικών, αποθήκη οπλισμού κ.λ.π) και επιπλέον 40,00 τ.μ προσαύξηση εμβαδού για διαδρόμους, τοιχοποιία, κ.λ.π.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 1.280,00 . Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του πρωτοκόλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και λήγει μετά πάροδο δώδεκα (12) ετών. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 έως 12:30 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Αστην Ερμούπολης της Σύρου, Ν. Μανδηλαρά 31, 2ος όροφος (σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2281079711).

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται στον φάκελο της προς στέγαση υπηρεσίας, στο πρόγραμμα Δι@ύγεια καθώς και στο διαδικτυακο ιστοτοπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (www.minfin.gr).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α Δημήτρης Δαλέζιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ