Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μήλου.

Καλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η του μηνός Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., ώστε να διεξαχθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και συγκεκριμένα την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 642/Α.Π.69471/24-09-2021/ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε και της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-2021 ΑΔΑ Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ ] η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018, 2 του Ν. 4623/2019 και 101 του Ν.4876/2021 (εγκύκλιος αρ.932/Α.Π.96599/29-12-2021/ΑΔΑ 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ Υπ. Εσωτερικών) αντίστοιχα, εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ.75/2011 (ΦΕΚ 182/τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’).

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ