Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για την εκλογή νέου Προέδρου

 Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την αποδοχή αιτήματος παραίτησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μήλου και την εκλογή νέου Προέδρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 01η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί σε Ειδική Συνεδρίαση η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει  (εγκύκλιοι αρ. 87/Α.Π.59646/20-08-2019/ΑΔΑ 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ και αρ. 6/Α.Π.1147/08-02-2018/ ΑΔΑ Ψ1ΡΔ465ΧΘ7-ΕΙ1 του Υπ. Εσωτερικών), διαδικασία αποδοχής αιτήματος παραίτησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μήλου και  εκλογής νέου Προέδρου.

Η Ειδική Συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ].

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

( Δημοτικός Σύμβουλος με τις περισσότερες ψήφους εκλογής)

 ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ