Δύο ταχύπλοα και τον Δεκέμβρη στις Δυτικές Κυκλάδες

Τα ταχύπλοα Speedrunner 3 και Power Jet θα παραμείνουν στα επιδοτούμενα δρομολόγια στις Δυτικές Κυκλάδες και τον Δεκέμβριο.

Το Speedrunner 3 θα εκτελεί δρομολόγια από Πειραιά κάθε  Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και Power Jet Τρίτη- Πέμπτη-Σάββατο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)
: 185 10 Πειραιάς
: 2131371254 / 2131374264
: 2104170803
: dths@hcg.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Επιτροπής και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακής Γραμμής με σκοπό τη
διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την
ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

Ι.Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 5 και επ., του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έκτου του
ν.3755/2009 (Α’ 52)

β) του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης……………………………………………….. » (Α’148)

γ) του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

δ) του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως ισχύουν, καθώς και του ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας…» (Α’143)

ε) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση …»
(Α’112), όπως ισχύει

 1. Το Π.Δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
  Πολιτικής»(Α’26).
 2. То Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α’114),και το Π.Δ.83/2019
  «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’121)
 3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 282 του ν. 4738/20 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή
  δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)
 4. Την υπ’ αριθμ. 1.1/77898/2020/19-11-2020 ΚΥΑ «Χρηματοδότηση συμβάσεων
  ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α’ 207)» (Β 5159)
 5. Την υπ’ αριθμ. 1.1/78562/2020/23-11-2020 απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-
  ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β’ «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20
  (Α’ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020» (ΑΔΑ: 6Λ7Ε4653ΠΩ-ΜΦ1)
 6. Την αριθ. πρωτ. 1.1/78924/20/25-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
  Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του
  ν. 4738/20 (Α’ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2Ξ4653ΠΩ-ΒΤ7)
 7. Την αριθμ. 1.9/78979/20/25-11-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β’
  «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για σύναψη Συμβάσεων ανάθεσης
  δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α’ 207) για τη διασφάλιση της

Σελίδα Απόφαση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
=

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών και της ανάγκης ανάκτησης του
ακτοπλοϊκού δικτύου» (ΑΔΑ: 6ΔΠ34653ΠΩ-4Σ0)

Θ.Τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΙΟ.Το από 25/11/2020 πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του νόμου 4738/20 (Α’207) για
τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και της ανάγκης
ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα, μετά τον έλεγχο των
υποβληθεισών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την μονογράφηση των σχετικών
δικαιολογητικών, για την αποδοχή των αιτήσεων του συνόλου των συμμετεχόντων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Την αποδοχή του από 25/11/2020 Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών
για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του νόμου 4738/20
(Α’207) για τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και της
ανάγκης ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου, κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
της υπό στοιχείο (6) απόφασης και ακολούθως την αποδοχή των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

(Σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΤΑΧΥΠΛΟΑ)
της υπό στοιχείο (γ) απόφασης)

ΟΜΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ/ΩΙΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/

ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ-
ΘΗΡΑ και επιστροφή
Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «POWER JET» ΣΙΤΖΕΤΣ Ν.Ε.
Γρία (03) δρομολόγια ανά εβδομάδα, εκ
των οποίων το ένα υποχρεωτικά έκαστη
Κυριακή
   
ΑΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ    
2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ
και επιστροφή
Α) Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ
«ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ III»
Α) ΑΪΤΖΙΑΝ ΣΠΗΝΤ ΛΑΪΝΣ
Ν.Ε.
Ενα (01) δρομολόγιο ημερησίως από
Δευτέρα έως και Σάββατο
В) Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «POWER JET» Β) ΣΙΤΖΕΤΣ Ν.Ε.
ΑΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ    
3. Η ΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-Η РАКЛЕЮ Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «NAXOS JET» ΣΙΤΖΕΤΣ Ν.Ε.
Δεκαπέντε (15) δρομολόγια καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης
   
ΑΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ    
4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ και επιστροφή
Τέσσερα (04)δρομολόγια ημερησίως
ΑΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α) Ε/Γ-Υ/Γ «FLYING DOLPHIN
XVII»-«FLYING
DOLPHIN XIX»-«FLYING
DOLPHIN XXIX»
-«FLYING CAT 5» – Ε/Γ
«FLYING CAT 6»

B) Ε/Γ-Υ/Γ «ΦΛΑΪΝΓΚ
ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΘΗΝΑ»

Α) ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΕ

Β) ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ V Ν.Ε.

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ