Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου : Η πρώτη συνεδρίαση για το 2020 – όλα τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 3ο : Έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου της εταιρίας με την επωνυμία “TRANSOIL Ο.Ε.”.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / BAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο: Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει φάκελος με σχετικές εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

SHARE