Δήμος Κιμώλου : Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών

Κλείσιμο των Υπηρεσιών του Δήμου Κιμώλου Ν. Κυκλάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

‘Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/2010/Τ.Α’).
  2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΙΜΩΛΟΥ, από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και τις 27 Απριλίου 2020.

Τα αιτήματα των πολιτών θα υποβάλλονται:

  • Τηλεφωνικά στο: 2287051218
  • Με φαξ στο: 2287051768
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: dimoskimolou@gmail.com
  • Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Δήμος Κιμώλου Τ.Κ.84004 ΚΙΜΩΛΟΣ

Τα συλλογικά όργανα θα συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020.

Ο Δήμαρχος Κιμώλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EMM. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ