12 Δεκεμβρίου, 2023

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο Μήλου

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακίνητων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Μήλου , προκηρύσσει ο δήμαρχος Μήλου  με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Tα προς αγορά ακίνητα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους

Α) Πέριξ Δημαρχείου και κοιμητηρίου Τριοβασάλου:

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το κάθε ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 700,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 4.500,00 τ.μ.. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Να βρίσκεται στην περιοχή πλησίον του Δημαρχείου και του Κοιμητηρίου Τριοβασάλων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

Β) Πέριξ των εγκαταστάσεων μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού

-Η έκταση του κάθε ακινήτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.400,00 τ.μ.. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Να βρίσκεται στην περιοχή Αγία Στυλιανή Μήλου πλησίον της ιδιοκτησίας του Δήμου που λειτουργεί η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Μήλου.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος.

Γ) Περιοχή Αδάμαντα

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500,00 τ.μ. κατάλληλή για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Η έκταση θα πρέπει που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000,00τ.μ. και να είναι κατάλληλη για κατασκευή νηπιαγωγείου.

-Να βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας Αδάμαντα και να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Δ) Περιοχή Πλάκα – Πλακών

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο με δυνατότητα για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Ε) Περιοχή Τρυπητή – Κλήμα – Κληματοβούνι

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο με δυνατότητα για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας,

κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

ΣΤ) Περιοχή Τριοβασάλου και Περκάρικα Τριοβασάλου

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο με δυνατότητα για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Ζ) Περιοχή Πέρα Τριοβάσαλος

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο με δυνατότητα για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Η) Περιοχή Πολλωνίων και Μανδρακίων

-Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

-Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο με δυνατότητα για χρήση ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Οι προσφορές ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών κα τατίθενται στη Γραμματεία του Δήμου Μήλου προκειμένου να λάβουν πρωτόκολλο εισερχομένου με ημερομηνία έως 24/10/2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00 και εν συνεχεία η αρμόδια Δημ. Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών πρέπει να περιλαμβάνουν το αίτημα και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνουν:

1.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (συμμετέχοντα στη δημοπρασία και εγγυητή για φυσικά πρόσωπα) .

2.Αντίγραφο καταστατικού σύστασης (συμμετέχοντα στη δημοπρασία και εγγυητή για εταιρίες ) .

3.Εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα, αν στη δημοπρασία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο αλλοδαπός.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 16.00, Διεύθυνση ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ 84800 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Τηλέφωνο 22873 – 60119, 60107, e-mail ikonomiki@milos.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω υπηρεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΕΛΗΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή