23 Μαΐου, 2024

Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου στον Αδάμαντα

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Χαραλάμπους Αδάμαντα Ιεράς νήσου Μήλου εκθέτει σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία ακίνητο ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. στον Αδάμαντα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμόδιου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού, το οποίο λαμβάνει το ρόλο της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, στις 16-08-2023, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11:00 π.μ. έως 1 μ.μ.. στην αίθουσα του Ιερού Ναού, στον Αδάμαντα Μήλου Κυκλάδων. 

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, γραπτή με ενσφράγιστο φάκελο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στη δημοπρασία, στον Ιερό Ναό και ενώπιον της Επιτροπής μέχρι τότε. Τιμή εκκίνησης εκμίσθωσης ακινήτου 2.200 ευρώ. Ο φάκελος θα είναι ενσφράγιστος και στο εξωτερικό του θα αναγράφει «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος στον Αδάμαντα», καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Οι κλειστοί φάκελοι στη συνέχεια θα παραδοθούν στην Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

Α) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα τοις εκατό (10%)

επί του μηνιαίου μισθώματος οριζόμενου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ποσού πρώτης προσφοράς, ήτοι διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00 €) η οποία δίνεται είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, τουλάχιστον τρίμηνης ισχύος από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, και ασφαλίζει την εκ μέρους του από την Τράπεζα εκπλήρωση της υποχρέωσής του προς εμπρόθεσμη προσέλευση για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, είτε με γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ή χρηματικώς την ώρα της δημοπρασίας στην Επιτροπή. Μετά τη λήξη της διαδικασίας της δημοπρασίας η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην του πλειοδότη που θα υπογράψει εν τέλει τη σύμβαση μίσθωσης. Σε αυτόν επιστρέφεται άτοκα μετά τη λήξη της μίσθωσης και αφού εκκαθαρισθούν οι λογαριασμοί που βαρύνουν τον μισθωτή. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού.

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση αλλοδαπού ενδιαφερόμενου ή/και εγγυητή, αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης διαμονής τους.
  2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ του ενδιαφερομένου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

‣ λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό έχοντας πλήρη γνώση τόσο των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

‣ θα τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης τους συμβατικούς όρους,

‣δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,

‣γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του χώρου στον οποίο αφορά η παρούσα διαδικασία και τον βρίσκει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Β) ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

  1. Πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό της εταιρείας από το ΓΕ.ΜΗ,
  1. Αντίγραφο καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών του, καθώς και επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να την εκπροσωπήσει σε αυτήν και να υπογράψει σε ό,τι απαιτηθεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Η έλλειψη ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείει τον ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από τη διαδικασία συμμετοχής. Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη

κατάθεση των δικαιολογητικών, τη φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο ενδιαφερόμενος μελλοντικός μισθωτής υποχρεούται να προσαγάγει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα ευθύνεται αλληλέγγυα και αδιαίρετα με το μισθωτή για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ζητήσουν στο τηλέφωνο 6942236918.

Μήλος, 9 Αυγούστου 2023

Ο πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πρεσβύτερος Αντώνιος Σώρρος

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
  1. Παντελης Γαγάνης says:

    Ας πούμε ένα τελαυταίο αντίο στο μαγαζί “της Αντωνιάς” όπως το ξέραμε, που ξεκίνησε καφενείο και σχεδόν τοπωνύμιο, αφού έδωσε το όνομά του σε μέρος της παραλίας, τότε που ακόμη ήταν στενή και κομμένη σχεδόν στα δυο στον ‘μώλο της Αντωνιάς’ πριν πόσα χρόνια? τριάντα? σαράντα?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή