Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατ επείγον τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ ΕΚ 55/Α/11-03- 2020), την 30η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορών οϊού COV1D- 19 (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών Α. Π. 18318/13-03-2020 ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)

Την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία & ώρα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει τις παρουσίες των Δημοτικών Συμβούλων & των Προέδρων των Κοινοτήτων, ηλεκτρονικά στο e- mail grammatia@milos.gr·

Στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η ψηφοφορία μέσω e-mail grammatia@milos.gr

Διευκρινίσεις θα δίνονται και μέσω τηλεφώνου22873 -60105.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1°: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 160 / 2019 «Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2020», ως προς τον τρόπο εφαρμογής των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2020, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν επιφέρει τα μέτρα πρόληψης για τη διάδοση του covid – 19.

Θέμα 2°: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 υπέρ Δήμου Μήλου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων ( απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΑΔΑ Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2).

Θέμα 3° : Λήψη απόφασης για παράταση συναφθεισών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μήλου και αναδοχών για λόγους ανωτέρας βίας ( αποφυγή διάδοσης COVID – 19).

Θέμα 4°: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο».

Θέμα 5°: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα της εταιρείας Ελληνική Μεταλλευτική ΕΠΕ (Α.Π. 2447/21-04-2020).

Θέμα 6°: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και στύλων, κατόπιν αιτημάτων δημοτών.

Θέμα 7°: Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων νήσου Μήλου κατά τη θερινή περίοδο.

Θέμα 8°: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ