7 Φεβρουαρίου, 2023

Δάνεια έως 30.000 ευρώ για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα.

Δάνεια από 10.000 έως 30.000 ευρώ θα λάβουν 5.000 επιχειρηματίες του τουρισμού με έδρα σε νησιά μέσα από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς-ΑΤΕ, Αττικής, Νέα Proton, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Ευβοίας και Συνεταιριστική Χανίων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αφορά εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος (ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά πρακτορεία, επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού, μεταποίηση τοπικών προϊόντων, επιχειρήσεις τροφίμων κ.λπ.).

Τους όρους παροχής των άτοκων δανείων για επιχειρηματίες σε νησιά ανακοίνωσαν ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γιώργος Γιαννούσης και ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος. Ανέφεραν ότι τα κεφάλαια κίνησης θα δοθούν σε επίχειρήσεις που έχουν έδρα το νησί για το οποίο αιτούνται το δάνειο. Αντίθετα, για τις επενδυτικές δαπάνες δεν απαιτείται έδρα το νησί αλλά η επένδυση να γίνει σε νησί.

Επισήμαναν επίσης ότι καθώς το πρόγραμμα καθυστέρησε, υπάρχει πρόβλεψη να συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες από την 1η Φεβρουαρίου. Η προκήρυξη θα είναι ανοικτή μέχρι την εξάντληση των 80 εκατ ευρώ που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η δράση

Η δράση ενίσχυσης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε επιχειρηματίες των νησιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού αλλά , μπορεί να είναι και κεφάλαια κίνησης. Θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση.

Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό, 2,8% ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων θα δίδεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου. Η πλήρης επιδότηση επιτοκίου ισχύει και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από 10.000 ευρώ και έως 30.000 ευρώ. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα μίας μόνο έγκρισης για δάνειο από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Δηλαδή κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει ένα δάνειο συνολικού ύψους έως τις 30.000 ευρώ.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, με δόσεις που θα συμφωνούνται με την Τράπεζα και εκτοκιστική περίοδο την 30/6και& 31/12 εκάστου έτους. Εντάσσονται συγκεκριμένοι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου.

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα χρηματοδοτούνται. Θα λαμβάνεται ως εξασφάλιση προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Τα δάνεια θα έχουν τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους (ενδεικτικά): ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά.

Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013. Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Τα δάνεια πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο. Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχειρήσεως που καλύπτουν το 30 % τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κλπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ.

Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Θα ενισχύονται υφιστάμενες (μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζόμενους) οι οποίες:

* έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

* για κεφάλαια κίνησης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας.

* για επιχειρηματικά σχέδια (επενδύσεις), έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, των οποίων ωστόσο οι αιτούμενες δαπάνες θα λάβουν χώρα σε νησιωτική περιοχή της χώρας.

* έχουν λάβει άλλο εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού.

* έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές.

* έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κατά την εκταμίευση του δανείου.

* Διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας, όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο και θα αναφέρονται σε σχετική πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Δημιουργία‐ Διαμόρφωση ‐ ανακαίνιση ‐ αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

• Μηχανήματα και Εξοπλισμός,

• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,

• Λογισμικό,

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

• Προβολή ‐ Προώθηση,

• Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια ‐μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης‐, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών & αγοράς εμπορευμάτων).

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Η επιλεξιμότητα ανεξόφλητων δαπανών άρχεται από 21/2/2013 και εντεύθεν. Μη επιλέξιμες θεωρούνται:

• Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 πχ. κάποιες ναυπηγικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

• Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *