Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ3324/Β/07-08-2020), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ
3485/Β/22-08-2020) και την με αριθ. πρωτ. 5645/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου
Μήλου, σήμερα Δευτέρα 31-08-2020, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο Μήλου.

Οι παραπάνω πίνακες έχουν επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μήλου

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης
ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους, δηλαδή από αύριο Τρίτη 01-09-2020 έως και μεθαύριο Τετάρτη 02-09-
2020.

Η         αντίρρηση       υποβάλλεται   ηλεκτρονικά    στην    ηλεκτρονική διεύθυνση grammatia@milos.qr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων –
προσληπτέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο Δήμαρχος Μήλου

Εμμανουήλ Μικέλης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ