Απορρίφθηκε αίτημα του Δήμου Μήλου για ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Aπορίφθηκε αίτημα του Δήμου Μήλου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου απορίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης ««Αναβάθμιση και επέκταση Κέντρου  Υγείας  Μήλου»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5000188  και  συνολική  δημόσια  δαπάνη 820.000,00  ευρώ,  η  οποία  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο  της  με  αρ.  πρωτ. 5789/29.10.2015  (ΑΑ  :  6K407ΛΞ-ΥΥ2)  (Κωδ.  04)  πρόσκλησης  για  την  υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας» για τους κάτωθι  λόγους:

Η  πρόταση  αξιολογήθηκε  αρνητικά  στο  στάδιο  Α’:  Έλεγχος  πληρότητας  και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

  • Έλλειψη  ΥΑ  έγκρισης  σκοπιμότητας  σύμφωνα  με  το  Ν.  4052/ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012 (άρθρα 7 και 8)
  • Ελλιπής τεκμηρίωση αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση του έργου
  • Ελλιπής συμπλήρωση Τεχνικού δελτίου
  • Ελλιπής  τεκμηρίωση  ωριμότητας  πράξης  (έλλειψη  μελετών  και  αδειοδοτήσεων υποέργου κτιριακών παρεμβάσεων, έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών υποέργου προμηθειών)
  • Ελλιπής τεκμηρίωση ρεαλιστικότητας προϋπολογισμού πράξης

milos.pblogs.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ