Αποκατάσταση βατότητας δικτύου μονοπατιών Σερίφου και σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Μήλου

Ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων – Αποφάσεις ένταξης για τα δύο Κυκλαδονήσια στο πρόγραμμα Leader

Στην ανάδειξη του ιδιαίτερου τοπίου τους αλλά και του φυσικού κάλλους τους προχωρούν η Σέριφος και η Μήλος, με τα δύο δημοτικά συμβούλια να έχουν δώσει το πράσινο φως για τη συμμετοχή των Δήμων στο πρόγραμμα Leader, μέσω του οποίου στοχεύουν στην αποκατάσταση της βατότητας μονοπατιών αλλά και στη σήμανση αυτών, καθώς επίσης και στη σήμανση αξιοθέατων και μνημείων προς ενημέρωση κι εξυπηρέτηση των τουριστών.

Στις σχετικές συνεδριάσεις των αποφασιστικών οργάνων των δύο Δήμων τα μέλη αποδέχθηκαν τις δύο χρηματοδοτικές προτάσεις αλλά και τη σύναψη των συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, η οποία αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος στο νομό.

Ειδικότερα, με συνολικό προϋπολογισμό 63.659 ευρώ η Σέριφος θα προχωρήσει στην αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου μονοπατιών αλλά και στη σήμανσή του, ενώ με το ποσό των 42.398,58 ευρώ η Μήλος θα υλοποιήσει τη σήμανση των αξιοθέατων και των μνημείων του οικισμού της Πλάκας στη Μήλο.

Σέριφος: Ανάπτυξη εναλλακτικής μορφής τουρισμού

Βάσει της εισήγησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερίφου, η δράση στην οποία είναι ενταγμένο το νησί, “αναφέρεται στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές Natura 2000”. Όπως εξήγησε αναλυτικότερα, “Στις διαδρομές αυτές θα γίνει βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας και τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους. Σε σημεία θέας και εποπτείας αξιόλογων περιοχών μπορούν να εγκατασταθούν πινακίδες απεικόνισης του τοπίου με σύντομη αναφορά στα σημαντικά στοιχεία ενώ τα είδη των σημάνσεων θα πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνιση για λόγους αναγνωρισιμότητας. Επίσης, αυτές, θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στην τοπική αρχιτεκτονική”. Συμπλήρωσε δε, πως, “δεδομένου ότι η σήμανση θα γίνει με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, θα ομορφύνουν διάφορα σημεία της περιοχής, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα”. Ως εκ τούτου, “Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και στην ανάπτυξη εναλλακτικής μορφής τουρισμού που συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις του προγράμματος. Επίσης, θα υλοποιηθούν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκδηλώσεις, 2 καμπάνιες)” με σκοπό “τη συνειδητοποίηση των κατοίκων σχετικά με τους πόρους της περιοχής τους”. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος τόνισε πως, “Όλες οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος”.

Μήλος: Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Στην προσπάθεια ανάδειξης του οικισμού της Πλάκας, ο Δήμος Μήλου μέσω της δράσης στην οποία έχει ενταχθεί, θα μπορέσει να προχωρήσει στη σήμανση, η οποία βάσει της εισήγησης που ενέκριναν οι δημοτικοί σύμβουλοι, “αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία όπως πολιτιστικά μνημεία, στοιχεία της φύσης, κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς για την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής” και θα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τα προαναφερόμενα.

Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, “τα είδη των σημάνσεων θα πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνιση για λόγους αναγνωρισιμότητας. Επίσης πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένες στην τοπική αρχιτεκτονική” αλλά και δεδομένου ότι η σήμανση θα γίνει με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, γίνεται αντιληπτό πως, “θα ομορφύνουν διάφορα σημεία της περιοχής, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα”. Επιπρόσθετα, “Θα απαιτηθεί να τηρηθούν οι κατευθύνσεις της μελέτης καθορισμού χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού – κυριότερα σημεία των διαδρομών (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του LEADER+) ενώ το σύνολο των δομικών κατασκευών, των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, των υλικών κατασκευής και εξοπλισμού θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές τεχνικές και χρήσεις που επικρατούν στο νησί και δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με την αισθητική του χώρου και το περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται αρμονική ένταξη στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον”.

Γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος Leader αξίζει να επισημανθεί πως, οι γενικότεροι αναπτυξιακοί στόχοι του είναι οι εξής: α. Η ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω πιλοτικών εφαρμογών. β. Η διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής. γ. Ο εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. δ. Η προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών. ε. Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. στ. Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιών ως χώρων μόνιμης κατοικίας.

koinignomi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ