Προκήρυξη δύο θέσεων από το Λιμεναρχείο Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΗΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.3709/2008 (Α’213).
β) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (Α’ 28).
γ) του Ν. 2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας» (Α’45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 “Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου” (Α΄ 54).
ε) της Π.Υ.Σ. 33/2006 “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο”(Α’ 280), όπως ισχύει.
στ) του ΒΔ της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (αναδημ. 29 Μαρτ.1958) “Περί εκτελέσεως του Ν.3142/1955 περί
Πλοηγικής Υπηρεσίας”(Α’61).
ζ) του ΠΔ 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α’ 170).
η) του ΠΔ 24/15 (ΦΕΚ 20 Α/15) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
θ) του ΠΔ 25/15 (ΦΕΚ 21 Α/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι) της Υ5/27-01-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204 Α’).
ια) της αριθμ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ
ίβ) της αριθμ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 Απόφασης ΥΕΝΑΝΠ.
2. Την αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/17/9441/04-05-20Ι5 Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, η οποία διαβιβάσθηκε με το Αριθμ. Πρωτ. 2901.32/72/15/04-05-2015 έγγραφο ΥΠΟΥΝΤ/ΔΔΥ 3Ο .
3. Την αριθ. 05/2015 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
4. Την Αριθ Πρωτ. 2860.10-14/01/15/11-05-2015 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης ΥΠΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ.
5. Την αριθ. Μ.8414.6/03/2015/11-05-2015 Απόφαση ΥΠΟΥΝΤ.
6. Το με Αριθ. Πρωτ.:5112/04/12-05-2015 έγγραφο Λ/Χ ΣΥΡΟΥ.
Ανακοινώνει
1. Την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο λιμένα Μήλου, ο όποιος υπάγεται στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου και συγκεκριμένα ως ακολούθως σε κάτωθι πίνακα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΡΟΥ
ΜΗΛΟΣ Αρχιπλοηγών-
Πλοηγών
8 μήνες
02 Δίπλωμα που δίνει δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα
από τους κόρους ολικής χωρητικότητας (Πλοιάρχου Α΄ Τάξεως)

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, θα προηγούνται οι άνεργοι και σε περίπτωση υποβολής άνω της μία αιτήσεως εκ ανέργων ναυτικών θα προηγηθεί αυτός που κατέχει ανώτερο πτυχίο και στην περίπτωση που συντρέχει και αυτή η περίπτωση, επιτυχία ιδίας κατηγορίας, θα προηγηθεί αυτός που διαθέτει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας αποδεικνυόμενου από σχετικό πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά
ειδικότητα, υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υγιείς και αρτιμελείς.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 205 έως και 239
του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ, ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό, που τους αφορά.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε
για την στέρησή τους.
3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:
-Αίτηση
-Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου
-Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά Υ.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
-Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΠΟΥΝΤ ή της Λιμενικής Αρχής.
-Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της ανακοίνωσης, στην οποία θα δηλώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι γνώστες της περιοχής του λιμένος Μήλου, των ευκολιών αυτού και των λοιπών τοπικών συνθηκών.
– Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
– Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερομένου.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο Κατάστημα του Λιμεναρχείου Μήλου, στα κτίρια Δήμου Μήλου, ΕΛ.ΑΣ, Ειρηνοδικείου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Τελωνείου, Ταχυδρομείου κι Επαρχείου. Επίσης να δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» δύο (02) φορές τουλάχιστον, καθώς επίσης και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.miloslife.gr, www.milosvoice.gr, www.mileikanea.gr.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 07:30 έως 15:30, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Λιμεναρχείο Μήλου (Πληροφορίες: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΑΒΙΑΡΗΣ Ιωάννης, Επικελευστής Λ.Σ. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ Κων/να-Ελένη, τηλ.: 22870-23360) έως και την 10-06-2015 ημέρα Τετάρτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ-ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ ΜΗΛΟΥ-Τ.Κ.84800.

Ο Λιμενάρχης Mήλου

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΛΙΚΑΚΟΣ Πέτρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ