Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Δασικοί Χάρτες

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Γεωθερμία

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο :  Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα ανάπτυξης επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

Εισηγήτρια : Τούρλου Ζαμπέτα

Θέμα 4ο : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του  Ν.4447/2016 περί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση ή μη από αυτά του Δήμου Μήλου, που αφορά την υπ΄αριθ. 62/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία έγινε δεκτή η από 22/12/2008 αγωγή 47 μόνιμων υπαλλήλων  του Δ. Μήλου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο : Ανάθεση υπηρεσίας για την λειτουργία του ΑΣΑ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο : Προγραμματισμός προσλήψεων για τον Παιδικό Σταθμό και την ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Διάθεση τυχόν εσόδων από εκδηλώσεις πολιτιστικού φεστιβάλ

Εισηγήτρια : Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 9ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Πέρα Τριοβάσαλο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 10ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ.265/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης).

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 11ο : Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ»  

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα επεξεργασίας δεδομένων διαδικτύου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο :  Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 14ο : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 15ο : Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση φιλοξενίας τυφλών παιδιών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 19ο : Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 20ο : Ψήφισμα για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βασίλειος

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ