Γενική συνέλευση της Ένωσης Μηλίων Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως των εν Αθήναις Μηλίων, καλεί τα  μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Κατριβάνου 3 με όσα μέλη είναι παρόντα. Για λόγους τυπικούς ως πρώτη κλήση για τη Συνέλευση θεωρείται η Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

–   Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα Πεπραγμένα του 2018

–   Απολογισμός εσόδων και εξόδων του 2018

–  Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από   κάθε ευθύνη

–   Διάφορα τρέχοντα θέματα της Ενώσεως

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ενώσεως.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   

          ΣΠΥΡΟΣ ΒΗΧΟΣ                                                ΕΛΙΖΑ  ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ