Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντού του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου.

Το Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου καλεί τους ενδιαφερόμενους /ες και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να προσληφθούν στη θέση του Διευθυντού του Ιδρύματος.

Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Πανεπιστημίου (ή ισότιμου Εκπαιδευτικού Οργανισμού), κατά προτίμηση οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνωστικού αντικειμένου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (γενικώς, μεταπτυχιακοί τίτλοι θα ληφθούν σοβαρώς υπόψιν).

Άριστη Γνώση και χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Lower/B2. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL). Προϋπηρεσία σε συναφή θέση, καθώς και εμπειρία στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και ειδικές γνώσεις θα ληφθούν σοβαρώς υπ’ όψιν. Προσωπικότητα – Δεξιότητες Κριτική σκέψη, Επικοινωνιακή ικανότητα (άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, ελέγχου δεδομένων), Ικανότητα ηγεσίας, ευελιξία, ορθή κρίση, οργανωτικότητα, αναλυτική ικανότητα, ικανότητα χάραξης στρατηγικής κατόπιν αξιολόγησης εναλλακτικών, Διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων, Επαγγελματική συνέπεια, Ικανότητα διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι, βάσει της επιθυμίας του διαθέτη, επί υποψηφίων που έχουν τα αυτά τυπικά προσόντα ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ οι Κιμώλιοι ή οι έλκοντες την καταγωγήν από την Κίμωλο. Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του Ιδρύματος Διοικεί τα εν Αθήναις Γραφεία του Ιδρύματος και συντονίζει την εργασία του προσωπικού και την καθημερινή λειτουργία των γραφείων. Μεριμνά και φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ. για την ανάπτυξη και απόδοση της περιουσίας του Ιδρύματος. Μονογράφει κάθε εντολή, ήδη υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, προς τις Τράπεζες. Μεριμνά, δια της Γραμματείας, για την αλληλογραφία. Φροντίζει για την έγκυρη υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή παντός, κατά νόμον, στοιχείου, αιτήσεως, πρακτικών προς έγκριση κ.τ.λ.. Διεκπεραιώνει κάθε θέμα που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο και τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Παρίσταται, άνευ ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφ΄ όσον κληθεί.

Αποδοχές: Αναλόγως προσόντων.

Υποβολή Βιογραφικών (με πρόσφατη φωτογραφία), ΜΕΧΡΙ την 31η Αυγούστου 2018, με την ένδειξη «Βιογραφικό σημείωμα -εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντού» α) Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου Σωκράτους 8 και Αρμοδίου 18, Αθήνα, ΤΚ 10552

β) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e mail), στη διεύθυνση: info@afentakeio.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ από την Γραμματεία του Κληροδοτήματος στα τηλέφωνα 210 321 4208 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 14.00 και 15.00.

 

SHARE