23 θέματα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για το Λιμενικό έργο Πολλωνίων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο  : Ενημέρωση για την Γεωθερμία

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο:  Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Κατασκευή Νέου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση παράτασης υλοποίησης υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μήλου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο :  Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση S&B βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο : Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018

Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο : Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 14ο :Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταστέγαση Γυμνασίου / Λυκείου Μήλου, λόγω επισκευαστικών εργασιών

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 16ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση ορυχείου μπετονίτη συνολικής έκτασης 578.758,00 τ.μ. στη θέση Αγγεριά Μήλου» της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικών Ορυκτών συνολικής έκτασης 51.455,60 τ.μ. στη θέση Προβατάς Μήλου» της εταιρείας ΕΕΚΟΜ ΑΕ

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο :Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 235/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2018)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : ΄Εγκριση φιλοξενίας του «Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Νοητικά Υστερούντων Χίου» στη Μήλο

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο : Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 21ο : Έγκριση παραχώρησης χώρου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο : Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Καμακάρης Βασίλειος

 

 

SHARE