Η πρόταση της “Αιολικής Μήλου” για την υδροδότηση της Μήλου

Η επίλυση του θέματος της υδροδότησης της Μήλου βρίσκεται σε θετικό σημείο μετά την πρόταση της “Αιολικής Μήλου Α.Ε” στον Δήμο , η οποία είναι η ακόλουθη και κινείται σε τέσσερις άξονες.

1 . Επέκταση   της   δυναμικότητας   της   υφιστάμενης   μονάδας   αφαλάτωσης   κατά τουλάχιστον 1.000 κ.μ. ημερησίως.

2 . Μελέτη και κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει την μονάδαωαφαλάτωσης με τις κεντρικές δεξαμενές του Αη Γιάννη .

3 . Εγκατάσταση νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 κ.μ. σε δημοτική έκταση που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Μήλου .

4 . Παραχώρηση της μονάδας αφαλάτωσης, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, στο Δήμο   μετά  το  πέρας   25   ετών  από  την  προτεινόμενη   επικαιροποίηση   της υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας ποσίμου ύδατος.

Το ολοκληρωμένο αυτό έργο, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων υποδομής, θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ. Τα συνοδά έργα υποδομής (καταθλιπτικός αγωγός και δεξαμενή) θα παραχωρηθούν στον Δήμο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

SHARE