Συνεδριάζει με 19 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θαδιεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ζούλιας Φραγκίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο :  Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Ορισμός μέλους Επιτροπής και Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Μήλο»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Εξέταση αιτήματος εταιρείας Capital Energy Associates Ltd για την υλοποίηση Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Εξέταση προτάσεων Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου για την λειτουργία του χώρου στάθμευσης στον Καρόδρομο

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Χορήγηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 2.000 μ3 στον Άγιο Ιωάννη»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων»

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο : Υπόδειξη χώρου απόθεσης αδρανών υλικών για την παρασκευή ασφαλτο-σκυροδέματος στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών (Β΄φάση)

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο : 1η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 10ο:  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο : Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 116/2017 περί έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 13ο : Εγκριση τροποποίησης της απόφασης 117/2017 περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) ΔΛΤ οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 14ο : Ψήφιση διαδικασίας Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εις βάρος του Αντωνίου Μαλούχου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 15ο : : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Υφιστάμενο Ορυχείο βιομηχανικών Ορυκτών στη θέση Λαγκάδα Τ.Κ. Τρυπητής Μήλου» της εταιρείας Κληρονόμοι Αντων. Γ. Ξυδού

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής ΚΥΕ στη Πλάκα Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 17ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για κατασκευή πεζοδρομίου στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Εξέταση αιτήματος δημότη για την διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου στην περιοχή Βουνάλα Τριοβασάλου

Εισηγητής : Μπουντίνας Σπυρίδων

Θέμα 19ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Ζούλιας Φραγκίσκος

 

 

 

SHARE