Από τον Δήμο η χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-2018 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι η έκδοση νέων  και θεώρηση-ανανέωση των παλαιών αλλά και νέων  αδειών Υπαίθριου   Εμπορίου, δεν θα γίνεται  πλέον (όσον αφορά το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο και τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού)   από τις Περιφέρειες(Περιφερειακά Συμβούλια αυτών ή/και τις Υπηρεσίες των Τμημάτων  Εμπορίου ή των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Ανάπτυξης ) αλλά από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Oι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούταν στο  φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε.Μήλου, έχουν αποσταλεί ήδη στο Δήμο Μήλου, της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι  αδειών πλανόδιου εμπορίου (στάσιμου και υπαίθριου)   θα πρέπει άμεσα  να απευθυνθούν στον Δήμο που απεστάλη ο φάκελος τους.

Σύμφωνα  με το άρθρο 59 παρ 17 Ν.  υπ’ Αριθμ. 4497 ισχύει ότι :

Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’).

               Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου,  βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

               Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού δια­στήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως

Για τους ενδιαφερόμενους αδειούχους, που  πρέπει  να  ζητήσουν να  μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται ,εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να απευθυνθούν  στους Δήμους Παραλαβής,    προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους , στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους,  προσκομίζοντας  στον Δήμο σχετική βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’)΄.

 

SHARE