Με 28 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βσίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 2ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β φάση) Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων ως προς την διάρκειά της

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Δικτύων Όμβριων Υδάτων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Υποβολή ένστασης κατά της με αρ.πρωτ.12204/10-11-17 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ με θέμα «Απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Μήλου»» στο ΕΠ «Υποδομές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE AEET στη θέση Προφήτης Ηλίας νήσου Μήλου

Εισηγητής :  Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 7ο : Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στο Ο.Τ.70 στον Τομέα Α΄ περιοχή Λιμάνι Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου ΄Ελλη

Θέμα 8ο : Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Αδάμαντα στον Τομέα Γ΄ Ο.Τ.12 & 13 περιοχή Νεοχώρι Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Χωριανοπούλου ΄Ελλη

Θέμα 9ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο :  Ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μήλου και των Νομικών του προσώπων λόγω άγονου διαγωνισμού μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο :  Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο :  Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο :  Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Μήλου  

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 18ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 19ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 20ο : Αίτημα εκπαιδευτικού για παροχή δωρεάν σίτισης και διαμονής βάσει του Ν.4483/2017

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 21ο : Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 22ο : Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγήτρια :Τζίκα Αθηνά

Θέμα 23ο : Έγκριση ή μη ανταλλαγής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3463/2006

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 24ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης δουλείας διόδου σε ιδιώτη σε βάρος δημοτικού ακινήτου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 25ο : Διοργάνωση μουσικού Χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ   

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 26ο : Παραχώρηση χρήσης χώρου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο : Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 28ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE