Δήμος Μήλου: Διαγωνισμός για την αποπεράτωση του έργου ( Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία ) Αδάμαντα

  1. Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου:”

Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία) με προϋπολογισμό 500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) CPV 45210000-2

 Το έργο αποτελείται από εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 214.053,15 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 81.038,24 € (δαπάνη εργασιών, χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

.Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που ηένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον   ειδικό,   δημόσια   προσβάσιμο,   χώρο   “ηλεκτρονικοί   διαγωνισμοί”   της   πύλης

 www.promitheus.gov.gr,   στο   ΚΗΜΔΗΣ,   καθώς   και   στην   ιστοσελίδα   της   αναθέτουσας   αρχής

 http://municipality.milos.gr

4.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 31 – 10 -2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μήλου που αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Τεχνικών και Η/Μ Έργων. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5.Για τη   συμμετοχή   στο   διαγωνισμό   απαιτείται    η    κατάθεση    εγγυητικής    επιστολής ύψους 064,52ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών, από μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31 – 8 – 2018. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών(άρθρο 97 του ν. 4412/2016).

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (Κ.Α.30.7311.30)

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου.

Ο Δήμαρχος

 Γεράσιμος Δαμουλάκης

SHARE