Πρόσληψη καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Μήλου

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσεως καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου,  για τον καθαρισμό του Γυμνασίου Μήλου το σχολικό έτος 2017- 2018.

Προσόντα

Φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή και ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  2016
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
  • Βεβαίωση προΰπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από το Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και εντοπιότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

— ότι έχει τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας

— ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

— ότι υποβάλλει μοναδική αίτηση στο συγκεκριμένο Σχολείο και δεν υπέβαλλε αίτηση σε άλλο σχολείο του Δήμου Μήλου

  • Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ( όταν πρόκειται για αλλοδαπό)
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής σε ισχύ (όταν πρόκειται για αλλοδαπό)

Κατάθεση Αιτήσεων από Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 έως και Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 στο ΄΄Γηροκομείο Μήλου΄΄ κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

 ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

                                                                                  

 

  

  

                                                                                          

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                         

SHARE