Ακυρώθηκε η συνάντηση του κ. Γιάννη Βρούτση με φίλους του στη Μήλο

Ï Õðïõñãüò Åñãáóßáò ÃéÜííçò Âñïýôóçò ìéëÜ óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôçí ôñßôç çìÝñá ôçò óõæÞôçóçò ôçò ðñüôáóçò ìïìöÞò ðïõ êáôÝèåóå ï ÓÕÑÉÆÁ, ÊõñéáêÞ 10 Íïåìâñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Ο πρώην υπουργός, Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης ακυρώνει την αυριανή του συνάντηση Παρασκευή 9 Ιουνίου με φίλους στη Μήλο , λόγω έκτακτης υποχρέωσης του στη Βουλή.

 

SHARE