Καταιγίδα θεμάτων στο Δημοτικό συμβούλιο Μήλου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Καμακάρης Βασίλειος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Διάθεση χώρων για δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ «Έργα Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Γεωθερμία: Διατύπωση απόψεων επί του σχεδίου νόμου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την κατασκευή βιοκλιματικού δημοτικού σφαγείου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Λειτουργία προβλήτας Κάναβας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : Έκδοση ψηφίσματος στήριξης δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου κατόπιν αιτήματος-

επιστολής του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ)

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Μεταφορά δομών ΔΗΚΕΔΜ στο Δήμο Μήλου

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 8ο : Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Αποχέτευσης, Ύδρευσης και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Νίνος Κων/νος

Θέμα 9ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το 2017

Εισηγητής : Νίνος Κων/νος

Θέμα 10ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Τακτοποιητικού και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή νέου 2/θ Νηπιαγωγείου Τριοβασάλων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου : «Επισκευή κτιρίου Θηλέων Τ.Κ. Μήλου» 

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύων Όμβριων υδάτων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο : Έγκριση κοπής δέντρου εντός ΔΚ Αδάμαντα

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 15ο : Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 16ο : Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 17ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στην Αγία Κυριακή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 20ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Τρυπητή

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 21ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής καταστήματος στην Πλάκα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για οριστική αφαίρεση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος στον Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Δέσποινα

Θέμα 23ο : Ανάθεση υπόθεσης του Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο

Εισηγητής : Πρόεδρος

Θέμα 24ο : Ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν.3463/2006

Εισηγητής : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 26ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για φιλοξενία δημοσιογράφων

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 27ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την λειτουργία του τουριστικού γραφείου πληροφοριών

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτρης

Θέμα 28ο : Διοργάνωση εκδήλωσης Ελευθερίων Μήλου 2017

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 29ο : Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Κατακομβών

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 30ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 31ο : Κατάργηση δικαιώματος επιλογής 2ης ξένης γλώσσας στην Δημόσια Εκπαίδευση

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 32ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SHARE