Aιτήσεις για δωρέαν θέσεις στον παιδικό σταθμό

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.),  έχοντας εξασφαλίσει την ένταξη της ως φορέας στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2013 – 2014  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μέσω της δομής «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μήλου», προσκαλεί :

Όλες τις γυναίκες που είναι μητέρες προ-νήπιων ηλικίας  από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση  και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στη δομή για το σχολικό έτος 2013 – 2014, όπως προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. Δήμου Μήλου ή στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου, ώστε να προμηθευτούν τη λίστα των απαραίτητων  δικαιολογητικών και την αίτηση – δήλωση συμμετοχής.

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2013.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» μπορεί να υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2013 έως τις 2/8/2013 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

 

Προσοχή:

1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της Εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 2/8/2013, δεν λαμβάνονται υπόψη. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

2) Σε περίπτωση υποβολής παραπάνω από μιας αίτησης από οποιαδήποτε αιτούσα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» θα πρέπει να αποστέλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε στην ακόλουθη Διεύθυνση:

ΕΕΤΑΑ Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν

  • Γυναίκες – μητέρες αλλά και
  • άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
  • οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000€ για μητέρες που έχουν 3 ή τέσσερα παιδιά και 40.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Για τον υπολογισμό του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ θα υπολογίζονται α)το φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου και της συζύγου και β) το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων (υπόχρεου και συζύγου)

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :

α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

β. ΑΕΡΓΟΙ (αυτοί που δεν έχουν εργαστεί ποτέ ή που εργάζονται χωρίς ένσημα και δεν δηλώνεται η εργασία τους, φοιτητές, γυναίκες σύζυγοι που εργάζονται στις επιχειρήσεις των ανδρών τους χωρίς ένσημα)

γ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (π.χ. υπάλληλοι

Δήμων, Περιφέρειας κ.α.)

δ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (π.χ. στρατιωτικοί 5ετούς

ή άλλης θητείας, πυροσβέστες, αστυνομικοί κ.α.) (Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ’ αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για την νομική υπόσταση του φορέα του, εφόσον αυτός δεν αναγράφεται στο ‘’Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης’’). (http://www.ydmed.gov.gr/wpcontent/uploads/20130423_mhtrwo_forewn_2013.pdf)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΑ ΤΕΚΝΑ (που κάνουν αίτηση για αυτά)

Οι μητέρες που έχουν παιδί ΑΜΕΑ και κάνουν αίτηση για αυτό το παιδί σε δομή χωρίς τμήμα ΑΜΕΑ θα

πρέπει να προσκομίσουν με την αίτησή τους επίσημο έγγραφο από τη συγκεκριμένη δομή που να δηλώνει ότι δέχεται να φιλοξενήσει το ΑΜΕΑ τέκνο τους Η μη προσκόμιση του εγγράφου της δομής, θα αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

 

Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ετήσιας διάρκειας, που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος και θα υλοποιηθεί μέχρι την  31-08-2014.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22873 – 60112, 60123, 60160, 22870 – 24194

Ώρες λειτουργίας Κ.Ε.Π.: 08:00 – 15:00

Ώρες λειτουργίας Παιδικού Σταθμού : 07:30 – 15:30

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.

Μωραΐτης Ε. Δημήτρης

*Συννημένα αρχεία θα βρείτε στο www.eetaa.gr

SHARE