Ενισχύεται το Κέντρο Υγείας Μήλου

Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./ 6322/21.6.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2519/97 της παρ. 3 του άρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ’ αριθμ. ΔΥ(34)/Γ.Π.οικ.77909/23.8.2012 απόφαση (ΦΕΚ 2354 Β΄) υπουργικής απόφασης, διορίζεται η ιατρός ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σε θέση Επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής στο Κέντρου Υγείας Μήλου (Γ.Ν. Σύρου Γ.Ν. Κ.Υ.Νάξου) θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

πηγή milos.pblogs.gr

SHARE