Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ΟΠΔ Δήμου Μήλου οικ. έτους 2015 (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ζούλιας Φραγκίσκος

.

SHARE