Είκοσι θέματα στο “τραπέζι” του δημοτικού συμβουλίου Μήλου

Το δημοτικό συμβούλιο Μήλου συνεδριάζει την Τετάρτη 15/10 και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα :

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνημμένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. για την εκμετάλλευση ορυχείου περλίτη με εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση 629.517 τ.μ. στη θέση «Τσιγκράδο», Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ο : Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση ΔΣ σχετικά με τον Καθορισμό Δρομολογίων περιόδου 05/10/2014 έως 31/05/2015 Λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου.

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 6ο :Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.

Θέμα 7ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή προσφυγής στο ΣΤΕ κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 9ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 10ο :Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 80/2012 απόφασης του ΔΣ (ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών χώρων).

Θέμα 11ο : Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 74/2014 απόφασης του ΔΣ (Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Μήλου).

Θέμα 12ο : Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για την μίσθωση ακινήτων.

Θέμα 13ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 14ο : Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 15ο : Ορισμός διατάκτη για τις αναλήψεις υποχρεώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ανανέωση συνεργασίας με την ΜΤCgroupconsulting για θέματα τουριστικού marketing.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για κοπή δέντρου στο Γυμνάσιο Μήλου.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ”GreenHylands”.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση μελέτης «Κατασκευή – Συντήρηση Τοίχων Αντιστήριξης σε Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου».

Θέμα 20ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

SHARE