Το Δημοτικό συμβούλιο Μήλου αποφασίζει για τέλη και απαλλοτρίωση

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 1ο : Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2014.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου “ΧΥΤΑ Δήμου Μήλου” και του “δρόμου πρόσβασης προς τον ΧΥΤΑ”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καμακάρης Βασίλειος

SHARE