Ο Δήμος Μήλου ευχαριστεί όσους βοήθησαν στη κατάσβεση της φωτιάς στο Τσιγκράδο

ÖùôéÜ îÝóðáóå óÞìåñá óôéò 2.30 ìåóçìÝñé óôçí Êñáíïýëá Éùáííßíùí. ÊÜçêå ìåãÜëç Ýêôáóç ÷ëùñßäáò êáé ðáíßäáò ôçò ðåñéï÷Þò, êéíäýíåøáí íá êáïýí óðßôéá, åíþ áðåéëåßôáé ôï ìïíáóôÞñé ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, áöïý ç öùôéÜ Ý÷åé öôÜóåé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ âïõíïý üðïõ åßíáé ôá Æáãïñï÷þñéá óôï ÷ùñéü ÁóðñÜããåëïé.Åêôüò áðü ôá åðßãåéá ìÝóá, ðõñïóâåóôéêÜ áåñïðëÜíá êáé Ýíá åëéêüðôåñï ðñïóðáèïýí íá ôç óâÞóïõí. ÊõñéáêÞ 31 Éïõëßïõ 2011 ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÐÁÐÐÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

Με μεγάλη επιτυχία αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Τσιγκράδου.
Ο Δήμαρχος Μήλου, Γεράσιμος Δαμουλάκης ευχαριστεί θερμά την εταιρία Imerys S.A. και ιδιαιτέρως τον Διευθυντή Μήλου κ. Σπύρο Τζίντζο και τον προσωπικό για την άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση τους, καθώς και το Α.Τ. Μήλου και τον Διοικητή, κ. Μηνά Μακρίδη, την Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου, το προσωπικό του Δήμου και όλους τους συμπατριώτες μας για την πολύτιμη συνδρομή τους στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

SHARE